top of page

Hišni red

Z namenom zagotavljanja osebne varnosti ljudi in premoženja, javnega reda in miru ter gospodarne uporabe na območju kinematografa Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5, 5280 Idrija, izdaja Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, organizacijska enota Filmsko gledališče Idrija naslednji

 

HIŠNI RED FILMSKEGA GLEDALIŠČA IDRIJA 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1.    člen


Filmsko gledališče Idrija (v nadaljevanju: kino) s katerim upravlja Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (v nadaljevanju: MKČI) obsega:


A. Avla:

 1. avla iz strani glavnega vhoda,

 2. blagajna,

 3. sanitarije,

 4. stopnišče,

 5. hodnik.


B. Dvorana:

 1. sedišče,

 2. oder,

 3. zasilna izhoda iz dvorane.


C. Prvo nadstropje:

 1. projekcijska kabina,

 2. sanitarije,

 3. skladišče za opremo,

 4. prostor za nastopajoče.


2.    člen

V kinu so glavni in spremljajoči prostori, katere lahko uporabljajo uporabniki in obiskovalci samo z dovoljenjem MKČI. Vsi uporabniki, podnajemniki in obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati tega hišnega reda ter skrbeti za čistočo ne glede na čas in namen uporabe oziroma obisk kina. Odgovorna oseba mora zaposlene, podnajemnike in obiskovalce seznaniti s tem hišnim redom.


3.    člen
Vodja kina (v nadaljevanju: odgovorna oseba) vodi urnik prireditev in druge dejavnosti v kinu. Vstop v kino izven časa prireditev je obiskovalcem dovoljen samo pod vodstvom in nadzorom odgovorne osebe ter drugih zaposlenih, katere je potrdila odgovorna oseba. Zadrževanje v kinu brez prisotnosti oziroma vednosti odgovorne osebe in drugih zaposlenih ni dovoljeno.

 

4.    člen
Organizator-najemnik, ki sklene pogodbo o uporabi kina za dogodke mora zagotoviti, da prostore uporabljajo izključno njihovi udeleženci in povabljenci in za dejavnost, za katero so pridobil termine in se držati obvez in določil določenih v najemni pogodbi. Prireditev mora biti predhodno dogovorjena z odgovorno osebo in usklajena z urnikom uporabe kina. Na dogodku lahko organizator uporablja le tiste prostore in opremo, ki so opredeljeni v najemni pogodbi. Uporabniki so se dolžni racionalno obnašati do porabe električne energije, vode in drugega potrošnega materiala. Uporabniki so dolžni skrbeti za red in čistočo. Morebitne večjo količino odpadkov je potrebno odstrani takoj po prireditvi. Odpadke lahko najemnik pusti le v primeru, da so sortirani na podlagi predpisov o ločenem zbiranju odpadkov in to odobri odgovorni tehnik FGI.


5.    člen
Za prireditve, kjer je predvidena uporaba nosilcev zvoka ali slik in z njimi upravlja tehnik FGI, je obvezno predhodno pripraviti scenosled prireditve oziroma scenarij, glede na zahtevnost. Vsa potrebna glasbena oz. slikovna oprema mora biti na enem nosilcu zvoka oz. slike. Vsi materiali morajo biti dostavljeni tehniku FGI najkasneje 3 dni pred prireditvijo. Z zvokom in lučjo upravlja tehnik FGI.


6.    člen
Ob predvajanju in uporabi avdio vizualnih del organizator-najemnik jamči za pridobljene avtorske pravice in poravnavo le teh. V primeru kršenja le teh organizator nosi vse posledice. FGI v nobenem primeru ne nosi sokrivde. 

7.    člen
V primeru, da organizator v kinu v času uporabe javno predvaja glasbo, sam poravna vse obveznosti do avtorskih agencij.


8.    člen
Prižiganje kakršnegakoli ognja, ki je v sklopu predstave, je dovoljeno samo ob vednosti tehničnega osebja FGI in prisotnosti dežurne gasilske službe, katero mora organizator-najemnik prireditve priskrbeti sam. V vseh prostorih dvorane je prepovedano kajenje.


9.    člen
Za pogostitve v avli FGI mora organizator-najemnik zagotovi ekipo za urejanje prostora, dostavo hrane, strežbo gostov in pospravljanje prostora. FGI daje na razpolago le mize, klopi, drobno opremo. Opremo za pogostitev: namizne prte, jedilni pribor, posode, kozarce, prtičke, pribor, odpirače za steklenice, vrečke za smeti prinese organizator-najemnik s seboj. FGI s svojim osebjem pomaga pri pogostitvi samo po predhodnem dogovoru. Pomoč hostes na odru je  ravno tako mogoča samo po predhodnem dogovoru z odgovornim osebjem FGI.


10.    člen
Organizator-najemnik prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč. V času rednih dejavnosti uporabnikov in v času uporabe in priprave prostorov za dogodke ter v času pospravljanja prostorov, lastnik in upravljavec ne prevzemata odgovornost za kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali obiskovalcev dogodka v organizaciji uporabnika. Prav tako lastnik in upravljavec ne prevzemata odgovornosti za osebno opremo, lastnino uporabnika ali obiskovalcev v času dogodka.


11.    člen
Organizator-najemnik odgovarja za mladoletne nastopajoče in je dolžan poskrbeti za njihovo varstvo tudi, ko niso na odru. Otroci morajo biti obvezno v spremstvu mentorjev / odraslih.


12.    člen
Organizator-najemnik je dolžen obvestiti odgovorno osebo o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki jih opazijo ob prihodu ali med dogodkom. V primeru povzročene škode s strani uporabnikov ali obiskovalcev po izvedem dogodku MKČI pripravi zapisnik o dogodku ter se določi rok in način za poravnavo stroškov oziroma odpravo poškodb. 

 

13.    člen
Scenografijo in rekvizite mora najemnik začeti odstranjevanja najkasneje 20 minut po končani prireditvi in poskrbeti za odvoz na dan prireditve. Za vsak dan shranjevanja opreme bo FGI zaračunalo ležarino po ceniku. V kolikor najemnik tega ne stori, jih bodo odstranili delavci FGI. V tem primeru FGI ne odgovarja za morebitne odtujitve in poškodbe. 


14.    člen
V dvorani in na odru je prepovedano uživanje vsakršne hrane in pijače, razen če je to predvideno s scenarijem v predstavi.


15.    člen
Med dogodkom obiskovalci ne smejo motiti prireditve z neprimernim obnašanjem (klepetanje, uporaba telefona, uživanje hrane in pijače). V nasprotnem primeru jih bo opozorila hostesa. V kolikor bodo obiskovalci nadaljevali z motečim obnašanjem bodo pospremljeni iz dvorane.


16.    člen
Vstop v prostore FGI je prepovedan vsem, ki kažejo znake alkoholiziranosti, drugih prepovedanih substanc in tistim, ki se ne držijo hišnega reda.


17.    člen
Nameščanje plakatov v avli FGI drugih organizatorjev je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem odgovorne osebe.


18.    člen
Maksimalno število obiskovalcev oziroma gledalcev v kinu je 211 oseb. Na vseh prireditvah je organizator v skladu z veljavno zakonodajo dolžan izvajati nadzor nad prireditvijo,  skrbeti za javni red in mir, varnost obiskovalcev, uporabnikov-nastopajočih in premoženja. 


19.    člen
Vsi uporabniki in obiskovalci kina so dolžni spoštovati določila požarnega reda.


20.    člen
Organizator prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč in požarno varnost. 

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA

 

21.     člen
Nadzor nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

 1. direktor MKČI,

 2. vodja Filmskega gledališča Idrija,

 3. zaposleni MKČI,

 4. člani ekipe FGI (zunanji sodelavci)

 5. osebe določene s strani organizatorja, ki najame dvorano 

 
III. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

 

22.     člen
V primeru kršitve določil hišnega reda, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi: 

 1. Ustno opozorilo o kršitvi hišnega reda.

 2. V primeru neupoštevanja opozoril bodo obiskovalci primorani zapustiti dogodek. V tem primeru MKČI obiskovalcu ni dolžna vrniti denarja od cene vstopnice.

 3. Prepoved vstopa v kino.

 4. Zahtevek za povračilo povzročene škode.

Idrija, 2. oktober, 2023
Tina Močnik, v.d.
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

 

bottom of page